Home » » Sổ tay lập trình C# v2.0

Sổ tay lập trình C# v2.0

000d8c8f_medium

Professional C#, 2nd Edition Wrox Press Ltd . Language: Vietnamese

 

Lập trình với  C#

ØChương 1

-

Kiến trúc của C# và .NET

ØChương 2

-

Căn bản C#

ØChương 3

-

Hướng đối tượng trong  C#

ØChương 4

-

Những chủ đề tiến bộ trong C#

ØChương 5

-

C# và các lớp cơ sở

ØChương 6

-

Lập trình trong môi trường .NET

ØChương 7

-

Windows Applications

ØChương 8

-

Assemblies

ØChương 9

-

Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET

ØChương 10

-

Viewing .NET Data

ØChương 11

-

Thao tác XML

ØChương 12

-

File and Registry Operations

ØChương 13

-

Làm việc với  Active Directory

 

Box.Com | .CHM | 5.5MB

DownLoad

Wait 5 seconds and click SKIP AD to download

Share this article :

Post a Comment

 
Autos-bot : Sharing all data free.
All data are synthesized from the Internet. Autos-bot is not liable for copyright by any countries.
All rights reserved | Copyright © Autos-bot.blogspot.com.
Proudly powered by Blogger